Trung tâm thương mại Bác Mật

– Công trình: Trung tâm thương mại Bác Mật
– Địa chỉ: Thủy Nguyên – Hải Phòng
– Chủ đầu tư: Công ty CP Bác Mật
– Hạng mục: Aluminium – Glass – Thạch cao