Trụ sở báo Tài Nguyên Môi Trường

– Công trình: Trụ sở Báo tài nguyên môi trường
– Địa chỉ: Trung  Yên – Cầu Giấy – Hà Nội
– Chủ đầu tư: Bộ tài nguyên môi trường
– Hạng mục: Aluminium – Glass